مترونم | فصل دوم | پلاک ۵۲

آخرین شماره مجله پلاک52

مترونم | فصل دوم

شرکت کننده اول فصل دوم : انیسا

 داور چهارم مترونم شما هستید و از زمان نمایش هر مسابقه به مدت یکماه فرصت دارید تا هر به شرکت کننده از ۱ تا ۵ امتیاز دهید. در پایان ماه ، امتیاز نهایی شرکت کننده از مجموع بیست امتیاز قابل کسب، محاسبه و اعلام می شود.

2022/08/30 16:58:15

شرکت کننده دوم فصل دوم :آرمین گلشنی

 داور چهارم مترونم شما هستید و از زمان نمایش هر مسابقه به مدت یکماه فرصت دارید تا هر به شرکت کننده از ۱ تا ۵ امتیاز دهید. در پایان ماه ، امتیاز نهایی شرکت کننده از مجموع بیست امتیاز قابل کسب، محاسبه و اعلام می شود.

2022/08/30 16:58:15

شرکت کننده سوم فصل دوم : شادی به زودی

 داور چهارم مترونم شما هستید و از زمان نمایش هر مسابقه به مدت یکماه فرصت دارید تا هر به شرکت کننده از ۱ تا ۵ امتیاز دهید. در پایان ماه ، امتیاز نهایی شرکت کننده از مجموع بیست امتیاز قابل کسب، محاسبه و اعلام می شود.

به زودی

2022/10/12 16:58:15

حامیان مسابقه موسیقی مترونم