شاعری در شبی بارانی و سرد مشغول کار در اتاق خود است که به یکباره با رویدادی عجیب مواجه شده و در پیِ آن مجبور به ترکِ خانه اش می شود تا در ادامه و در مکان هایی غریب ماجراهای دیگری را از سر بگذراند و…
فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

نویسنده این نمایش، احمدرضا احمدی ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۱۹ در کرمــان به دنیا آمد. پدرش در وزارت دارایی کار می کرد و ۵ فرزند داشــت که احمدرضا کوچکترین شان بود. احمدرضــا ســال اول دبســتان را در مدرســه کاویانــی کرمــان گذرانــد و در ســال ۱۳۲۶ بــا خانــواده بــه تهران مهاجــرت کــرد. دوران دبســتانش را در دبســتان ادب و صفــوی تهــران گذرانــد و بــرای دوره دبیرســتان بــه دارالفنون تهران رفت. ســال ۱۳۴۵ دوره خدمت ســربازی را به عنوان ســپاهی دانش در روستای ماهونک کرمان گذراند و سال ۱۳۴۳ به همراه چند نفر از دوستانش از جمله نادر ابراهیمی، اســماعیل نوری عــلاء، مهــرداد صمــدی، محمدعلی سپانلو، بهرام بیضایی، اکبر رادی، جعفر کوشآبادی، مریم جزایری و جمیله دبیــری گروه ادبی طرفه ایجاد کردند. اعضا در این جمع گردهم می آمدند و آثار یکدیگر را در نشســت هایی نقد و بررسی می کردند و با سرمایه گروه، شماری از آثار نسل جوان هم منتشر می شد و انتشار دو شــماره از مجله طرفه و تعدادی کتاب در زمینه شعر و داستان ازجمله فعالیتهای آنها در قالب گروه طرفه بــود.

احمدرضا احمدی

احمــدی مهرماه ســال ۱۳۴۹ به اســتخدام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درآمد. او تا ســال ۱۳۵۸ در سمت مدیر بخش تولید موسیقی کانون فعالیت کرد و از سال ۱۳۵۸ تا زمان بازنشستگی یعنی سال ۱۳۷۳ به عنوان ویراستار در بخش انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کار مشغول بــود. کارهــای مهمی در کانــون پرورش فکــری کودکان و نوجوانــان زیــر نظــر او انجــام شــد ازجملــه:

تدویــن ردیف موســیقی ایرانی، آوازهای محمدرضا شجریان،شــعرخوانی و ضبــط صدای شــاعران مهم بــا آثاری از نیما یوشیج، احمد شاملو، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، یــدالله رؤیایی و نصــرت رحمانــی.

احمدرضا احمدی را باید بنیانگذار ســبک موج نو در دهه ۱۳۴۰، در شــعر معاصر ایران دانست که در نیمه دوم این دهه، تبدیل بــه یک حرکت مدرنیســتی در فرهنگ ایرانی شــد و بر جریان داستان، نمایشنامه، تیٔاتر، سینما و نقاشی تأثیر بسیاری گذاشت. آشــنایی عمیــق او با شــعر و ادبیات کهن ایران و شــعر نیمایــی باعــث شــد رویکــردی کامــلاً تــازه را در شــعر معاصــر آغاز و پی ریزی کند. آقای شــاعر از ۲۰ ســالگی به طور جــدی بــه ســرودن شــعر پرداخــت و اولیــن مجموعه شــعرش را با عنــوان «طرح» در ســال ۱۳۴۰ منتشــر کرد که مورد توجه جامعه ادبــی و منتقدان آن دوران قــرار گرفــت.

فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

برخی از آثار تولیدی کانون در دوران مدیریــت او از ایــن قرار اســت:

مجموعه صدای شــاعر که معرفی شعر معاصر و شعر کلاسیک فارسی بــود، مجموعــه زندگــی و آثــار موســیقیدانان ایــران و جهــان، مجموعه آوازهای فولکلور ایران، مجموعه کل ردیف موسیقی ایران، مجموعه بازسازی تصنیفهای کلاسیک موسیقی ایران و مجموعه قصه برای کودکان. به طور کلــی از احمدرضا احمدی بیش از ۱۸ مجموعه شــعر، ۱۵ کتاب برای کودکان، دکلمه اشعار خودش در کاست یادگاری و اشعار حافظ، نیما، سهراب سپهری و شــاعران معاصر منتشر شده اســت. دوستی او با اهالی موسیقی و سینما نیز از دوران دبیرستان آغاز و ادامه دار شــد و نتیجــه ایــن دوســتی آن شــد کــه در کارنامــه وی نمونه های متعــدد از دکلمه، صداپیشــگی، حضور در نمایش و فیلمهای مستند، سینمایی و پویانمایی دیده میشــد. کســب جوایز متعــدد داخلی و خارجــی و نیز نامزدی او برای جایزه هانس کریســتین اندرسن نمای دیگری از ظهور و پویایی احمدی است که نامش را برای هفت دهه در خاطر چندین نسل تثبیت کرد. همچنین در سال ۱۳۸۵ او به عنوان شاعر برگزیده پنجمین دوره اهدای جایزه شــعر بیــژن جلالی انتخاب شــد. جوایز و افتخــارات احمدرضا احمدی در ســال ۱۳۷۸ ســومین جایزه شعر خبرنگاران با مراسمی متفاوت و خصوصی در خانه احمدرضا احمدی برگزار شد. همچنین در سال ۱۳۸۸ او نامزد دریافت جایزه هانس کریســتین اندرســن شــد.

فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷

توجه

برای تماشای رایگان این نمایش تا تاریخ ۲۶ آپریل ۲۰۲۳، از کد saeedmomtazi

در سبد خرید خود استفاده کنید :

تماشا کنید

حامی این برنامه