عید آمد و عید آمد، شادی و امید آمد

باران خوش اقبالی، آمد چه شدید آمد

عید آمد و عید آمد، ویروس کوید آمد

آن نوع که در چین بود آرام خزید آمد


با سپاس فراوان از نوگل مسگرانی

لایف کوچ و مشاور سلامت روان نام آشنا – تماس: ۷۷۸۹۹۶۹۹۴۱

این شعر را از زبان نویسنده بشنوید


تا آنکه زد از لندن بدجور جهید آمد

آغوش پر از مهرِ ما را طلبید آمد

عید آمد و عید آمد، با وعد و وعید آمد

عیدانه فراوان شد، در جیب سُرید آمد

هنگام رخ آرایی، خوش تیپی و زیبایی

هرکس که شل و ول بود خوش فرم و رشید آمد

آن کس که بکارد مو، اندوه ندارد او

زیرا به سر صافش یک دسته شِوید آمد

عید آمد و عید آمد، هنگام خرید آمد

برگیر و دهل می زن چون نرخ جدید آمد

کمبود خیار آمد، با نرخ دلار آمد

بر بنده فشار آمد، تشویش پدید آمد

عید آمد و مهمان هم از راه رسید آمد

اخبار کرونا را گویا نشنید آمد

شعر طنز از همین نویسنده:

با آنکه زیادی بود، انگار که عادی بود

زنگی زد و آن یک هم آماده پرید آمد

عید آمد و عید آمد، بر بنده نوید آمد،

انبوهِ سریالِ جذاب و مفید آمد

عید آمد و عید آمد، آن بخت سعید آمد

یابوی تورم هم آزاد چرید آمد

عید آمد و ما تنها، در منزل خود زیرا

محدودیت شهری با حکم اکید آمد

نوروز رسید اما یک کم عصبانی بود

انگار عمو نوروز با شکل یزید آمد

در سال گذشته موش، هی فضله به ما انداخت

امسال ولی گاو است، آماده شوید! آمد