مردم منطقه ای در برلین پایتخت آلمان از مدت ها به این سو به خاطر گم شدن متواتر کفش های شان شوکه شده بودند. حالا دزد کفش های آنان شناسایی شده است؛ یک روباه که خیلی به مُد کفش علاقه دارد.

رسانه های محلی برلین گزارش دادند که یک روباه دست کم ۱۰۰ جفت کفش را از خانه های منطقه تِسهلندورف در جنوب غرب برلین سرقت کرده است. مردم در این منطقه برای مدتی از مفقود شدن متواتر بوت ها و کفش های ورزشی شان نگران شده و به افراد محلی مشکوک شده بودند.

یکی از باشندگان محل موفق شده دزد را پیدا کند؛ سارقی که انسان نه، بلکه یک روباه است. کریستین مایر، ساکن این منطقه برلین که همواره کفش هایش گم می شد، در مورد ناپدید شدن کفش هایش در یک صفحه اینترنتی خبری نوشت و شکایت کرد؛ اما مدتی بعد متوجه شد که او تنها نیست و دیگر باشندگان محل نیز مشکل او را دارند.

مایر که خودش نیز متضرر بود، روباه را دنبال کرده و توانست انباری از کفش های رنگارنگ سرقت شده توسط این روباه را نیز پیدا کند.

انبار کفش های دزدی پیدا می شود!

بالاخره مایر توانست روباه سارق را در حال ارتکاب جرم شناسایی کند. این روباه کفش هایی را به دندان گرفته و از کنار خیابانی می گذشت که مایر او را دید و به سرعت از او عکس گرفت. مایر که خودش نیز متضرر بود، روباه را دنبال کرده و توانست انباری از کفش های رنگارنگ سرقت شده توسط این روباه را نیز پیدا کند.

متأسفانه کریستین مایر هنوز کفش های خودش را پیدا نکرده، اما سه تن از ساکن منطقه کفش های شان را از مخفیگاه کفش های سرقت شده توسط روباه پیدا کرده اند.