در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ عموم مردم در یک همه‌پرسی سراسری، به اصلاحات شش ماده ای محمدرضا شاه تحت عنوان انقلاب سفید رأی مثبت دادند. اما تاریخ نشان داد که انقلاب سفید برخلاف خواست طراحان و مجریانش در بازدارندگی در برابر انقلاب‌زایی جامعه ایران موفق نبود.

انقلاب سفید یا انقلاب شاه و مردم نام یک سلسله تغییرات اقتصادی و اجتماعی شامل اصول نوزده‌گانه است که در دورهٔ پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی و با یاری نخست وزیران وقت علی امینی، اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا در ایران به تحقق پیوست.

اصل هفتم: ایجاد سپاه بهداشت

انقلاب سفید در مرحلهٔ نخست، پیشنهادی شامل شش اصل بود که محمدرضا شاه در کنگرهٔ ملی کشاورزان در تهران در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۱ خبر اصلاحات و همه‌پرسی را برای پذیرش یا رد آن به کشاورزان و عموم مردم ارائه داد. پس از آن در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ عموم مردم نیز در یک همه‌پرسی سراسری، به اصلاحات رأی مثبت دادند. شاه این اصلاحات را انقلاب سفید نامید زیرا انقلابی مسالمت‌آمیز و بدون خون‌ریزی بود. :

مطالعه کنید :

سوپر ایگو و مبانی شکل گیری خشونت در جوامع ایدئولوژیک

فرجام تلخ آخرین شهردار

دکتر فرخ روی پارسا، اولین بانوی وزیر ایرانی