Mad Designer at work

شکیبا باشید، زود بازمیگردیم.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم. پلاک 52 در حال بازسازی است. در کمتر از چند ساعت بازمیگردیم.